• Info
  • Säkert
  • Effektivt
  • Enkelt
  • Dokumentation

Septocaine

Artikain 40 mg / ml Adrenalin 5 µg / ml

Duration 45-60 min

Mjukvävnadsduration 2-5 h

Septocaine rekommenderas som standardval vid enklare ingrepp.

 

Septocaine Forte

Artikain 40 mg / ml Adrenalin 10 µg / ml

Duration 75 min

Mjukvävnadsduration 3-6 h

Septocaine Forte rekommenderas vid mer omfattande behandlingar eller där ischemi är önskvärt.


Välbeprövad substans och dokumenterad produkt

Sedan 1976 har artikain använts runt om i världen. Artikain blev först introducerat i Tyskland och används nu i 173 länder med en förbrukning på ca 100 miljoner ampuller per år. Bara i Tyskland är marknadsandelen för artikain ca 90 %. Septocaine blev godkänt av FDA och av Läkemedelsverket i Sverige år 2000. Det intressanta med artikain är att det över tiden blivit det mest använda preparatet i flertalet länder det godkänts i.

  Halveringstid
  Artikain
27 min
  Prilokain
90 min
  Lidokain
90 min
  Mepivakain
115 min

Kortare halveringstid, mindre risk för överdosering och möjlighet till snabbare dosaddition

När man talar om läkemedels nedbrytning talar man om halveringstider, dvs den tid det tar för plasmakoncentrationen att halveras. Efter sex halveringstider är läkemedlet helt utsöndrat. Artikain har kortast halveringstid! Lidokain och prilokain har en halveringstid på 90 minuter medan artikain har en halveringstid på ca 30 minuter. Det betyder att det tar 9 h för lidokain/prilokain att utsöndras medan det tar ca 3 h för artikain.

 

Lägre adrenalininnehåll

Att använda en vasokonstriktor gör ett lokalanestetikum säkrare, minskar risken för överdosering, ger bättre lokal effekt, längre duration samt skapar ischemi. Septocaine och Septocaine Forte innehåller båda artikain med adrenalin. Det är adrenalinkoncentrationen som skiljer dessa preparat åt, 5 µg/ml resp. 10 µg/ml. Lidokain/adrenalin preparat på marknaden innehåller 12,5 µg/ml adrenalin. I de koncentrationer som används inom tandvård har adrenalin följande verkan på patienten*:
- Övergående blodtryckstegring på 5-10 mm Hg i 5 minuter.
- Övergående stegring i hjärtfrekvens på 5 slag i 5 10 minuter. Detta motsvarar förändringen när en person – efter att man suttit en timme – reser sig från sittande ställning till att stå upprätt.

* Prof. Stanley F. Malamed, University of Southern California - Köpenhamn 2005-11-01

  Artikain introduktion
  1976
Tyskland
  1978
Nederländerna
  1980
Österrike / Spanien
  1983
Kanada
  1998
Storbritannien
  2000
USA (FDA godkänt)
  2000
Danmark
  2001
Norge
  2002
Sverige

Bättre duration- längre bedövningseffekt utan dosökning

Septocaine Forte har en längre duration än övriga preparat. Lidokain/adrenalin preparat på marknaden har en duration på ca 60 min, medan Septocaine Forte har en duration på ca 75 min med 2,5 µg/ml mindre mängd adrenalin.

Snabbare tillslag- mindre väntetid innan behandling

Artikain är ett amidbaserat lokalanestetikum liksom lidokain, prilokain och mepivakain. Artikain skiljer sig emellertid markant i förhållande till de övriga amiderna. Istället för den benzenring, som alla de övriga har, har artikain en thiofenring. Denna svavelhaltiga thiofenring gör molekylen mer fettlöslig (mera lipidlöslig), vilket betyder att den tränger snabbare genom cellmembraner. Tillslaget hos Septocaine och Septocaine Forte är snabbare jämfört med övriga preparat på marknaden. *

 

Bättre diffundering - djupare och bättre bedövning

P.g.a. dessa egenskaper hos molekylen ger detta också andra positiva egenskaper med Septocaine & Septocaine Forte såsom *

- Förbättrade infiltrationsegenskaper

- Lättare att lyckas med blockader

- Bättre effekt på svårbedövade patienter

Inga nya rutiner

Det är enkelt att börja använda Septocaine & Septocaine Forte. Eftersom preparaten båda innehåller adrenalin gäller samma kontraindikationer som för de lidokain adrenalin preparat som finns på marknaden. Maxdosen för Septocaine & Septocaine Forte är 7 mg/kg. Detta motsvarar ca 6 ampuller hos en 70 kg patient.

Standardampull eller självaspirerande

Båda preparaten finns att beställas i antingen vanliga standardampuller eller i självaspirerande ampuller. Storleken på ampullerna är de som är standard inom tandvård (1,8 ml). På förpackningarna står det 1,7 ml. Detta är p.g.a. nya regler som säger att man endast får ange den volym som kan garanteras att få ut ur ampullen. Septocaine och Septocaine Forte säljs i förpackningar om 50 st cylinderampuller.

 

Beställ som vanligt via ditt lokala apotek

Preparaten förskrivs som vanligt genom ert apotek. Våra distributionskanaler är desamma som för övriga preparat på marknaden. För mer information hänvisas till kompletta produktresuméer på www.lakemedelsverket.se.


TITEL

TEXT

TITEL

TEXT

 

TITEL

TEXT